Δράση, προσανατολισμός, φόρμα,
διάσταση, ιδέες και συναισθήματα.